Algemene Voorwaarden Open Inschrijvingen

Artikel 1: Algemene bepalingen
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen in het kader van open inschrijvingen (individuele inschrijvingen) voor cursussen en trainingen georganiseerd door Onderwijsbureau Groei.
b) Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.
c) In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
“Onderwijsbureau Groei” – De gebruiker van deze voorwaarden: Onderwijsbureau Groei, kvk nummer 24346418 Kamer van Koophandel Tiel.
“Inschrijver” – De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Onderwijsbureau Groei een overeenkomst sluit.
“Cursist” – De natuurlijke persoon die door de Inschrijver is aangemeld als deelnemer aan een cursus of training.
“de overeenkomst” – De overeenkomst tussen Inschrijver en Onderwijsbureau Groei.

  1. d) Onderwijsbureau Groei is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in
    werking op het moment dat deze gepubliceerd worden op de internetpagina www.onderwijsbureaugroei.nl .

Artikel 2: Overeenkomst
a) De overeenkomst tussen de Inschrijver en Onderwijsbureau Groei komt tot stand door het invullen en digitaal verzenden van het inschrijvingsformulier voor een cursus of training op de internetpagina van Onderwijsbureau Groei door de Inschrijver en/of door de betaling van de door Onderwijsbureau Groei toegezonden factuur betreffende de cursus of training.
b) De inschrijver is verplicht de voor de juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking te verlenen.
c) De mogelijkheid van de cursist om aan alle cursusbijeenkomsten deel te nemen is de verantwoordelijkheid van de inschrijver.
d) De inschrijver heeft de mogelijkheid om de ingeschreven cursist te vervangen door een andere cursist. De administratiekosten van deze wijziging bedragen 25 euro.

Artikel 3: Beëindiging overeenkomst
a) Indien de Inschrijver de overeenkomst wil annuleren, dan kan dit binnen 10 dagen na de datum van inschrijving en alleen per aangetekende brief en met inachtneming van het volgende:
Tot 4 weken voor de aanvang van een cursus wordt 50% van de cursuskosten als annuleringskosten in rekening gebracht aan de Inschrijver. Op elk later tijdstip zal 100% van de cursuskosten in rekening worden gebracht aan de Inschrijver.
b) Indien er te weinig aanmeldingen zijn, kan Onderwijsbureau Groei ertoe besluiten de cursus of training waarvoor de Inschrijver een cursist heeft ingeschreven niet door te laten gaan. Hiervan worden de inschrijver en de cursist uiterlijk een week voorafgaand aan de eerste bijeenkomst op de hoogte gesteld.
d) Onderwijsbureau Groei behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden, cursussen of cursusbijeenkomsten te annuleren of onderbreken, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
e) In geval van annulering van een cursusbijeenkomst door Onderwijsbureau Groei, bijvoorbeeld door plotselinge ziekte van een docent, zal door Onderwijsbureau Groei zo spoedig mogelijk een nieuwe cursusbijeenkomst worden gepland om de geannuleerde bijeenkomst te compenseren.

Artikel 4: Facturatie 
a) De facturatie door Onderwijsbureau Groei aan de inschrijver geschiedt zo spoedig mogelijk na inschrijving voor de betreffende cursus of training.

Artikel 5: Betaling
a) De betaling van de door Onderwijsbureau Groei verzonden factuur betreffende de kosten van de cursus dient binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening, door de inschrijver te worden voldaan op ING-rekening met IBAN NL88 INGB 0009 6860 20.

  1. b) De betalingstermijn kan ingekort worden als de factuurdatum minder dan 8 weken voor de start van de cursus is. Onderwijsbureau Groei zal dit aangeven in de email waarin de factuur wordt gestuurd.
    c) Wanneer betaling van een door Onderwijsbureau Groei aan de inschrijver toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de van toepassing zijnde betalingstermijn, wordt de inschrijver geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Onderwijsbureau Groei is in dat geval gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van 2% van het factuurbedrag of het onbetaalde gedeelte daarvan, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
    d) De inschrijver is de wettelijke rente verschuldigd over het deel van de factuur dat niet is betaald vanaf de vervaldatum tot aan het moment dat het totale bedrag van de factuur inclusief de wettelijke rente volledig is betaald.
  2. e) Indien de inschrijver (een deel van) zijn verplichtingen niet nakomt dan komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die Onderwijsbureau Groei maakt teneinde nakoming van de verplichting van de inschrijver te bewerkstelligen ten laste van de inschrijver.

Artikel 6: Aansprakelijkheid 
a) Onderwijsbureau Groei is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van ernstig onzorgvuldig handelen door Onderwijsbureau Groei.
b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat Onderwijsbureau Groei voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
c) Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van Onderwijsbureau Groei nimmer verder dan de dekking van de door Onderwijsbureau Groei afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
d) In geval van gebruikmaking door Onderwijsbureau Groei van een cursus/trainingsruimte van derden ligt alle aansprakelijkheid die verband heeft met de cursus/trainingsruimte zoals voor (brand)veiligheid, bij derden.

Artikel 7: Auteursrecht
a) Het auteursrecht op door Onderwijsbureau Groei uitgegeven brochures, cursusbeschrijvingen, cursusmateriaal, trainingsmateriaal, rapportagemateriaal, evaluatiemateriaal en andere documenten berust bij de Onderwijsbureau Groei, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke toestemming van Onderwijsbureau Groei is het de inschrijver, cursist en/of derden niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid
a) Onderwijsbureau Groei verplicht zich om alle gegevens over en van cursisten vertrouwelijk te behandelen.
b) De inschrijver is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Onderwijsbureau Groei jegens derden. De inschrijver zal zonder toestemming van Onderwijsbureau Groei aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Onderwijsbureau Groei, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 9: Personeel
a) De inschrijver mag tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Onderwijsbureau Groei geen personen die werkzaamheden namens Onderwijsbureau Groei voor de betreffende overeenkomst hebben uitgevoerd in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen. Bij overtreding van deze bepaling is de Onderwijsbureau Groei gerechtigd tot het verhalen van alle directe en indirecte geleden schade op de inschrijver.

Artikel 10: Toepasselijk recht 
a) Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.