Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Onderwijsbureau Groei.
b) Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.
c) In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
“opdrachtnemer” – De gebruiker van deze voorwaarden: Onderwijsbureau Groei
“opdrachtgever” – De natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst sluit en/of aan wie opdrachtnemer een aanbod doet.
“de overeenkomst” – De overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 2: Overeenkomst
a) Een opdrachtaanbieding vervalt automatisch als 10 dagen na de datum van de opdrachtaanbieding geen door opdrachtgever ondertekend origineel van de opdrachtaanbieding door opdrachtnemer is ontvangen.
b) De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst door opdrachtnemer van de door opdrachtgever ondertekende opdrachtaanbieding.
c) Opdrachtgever is verplicht de voor de juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking te verlenen.

Artikel 3: Beëindiging overeenkomst
a) Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren, dan kan dit alleen per aangetekende brief. Tot 4 weken voor de aanvang van een cursus wordt 50% van de aanneemsom als annuleringskosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Op elk later tijdstip zal 100% van de aanneemsom in rekening worden gebracht.
b) De door opdrachtnemer gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren, komen bij annulering door de opdrachtgever volledig voor rekening van de opdrachtgever.
c) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden, cursussen of cursusbijeenkomsten te annuleren of onderbreken, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
d) In geval van annulering van een cursusbijeenkomst door de opdrachtnemer, bijvoorbeeld door plotselinge ziekte docent, zal de opdrachtnemer een grote inspanning leveren om de betreffende bijeenkomst alsnog op een in overleg te bepalen tijdstip te laten plaatsvinden. De opdrachtgever werkt hieraan mee.

Artikel 4: Facturatie 
a) De facturatie door opdrachtnemer aan opdrachtgever geschiedt direct na aanvang van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5: Betaling
a) De betaling van de door opdrachtnemer verzonden factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening, door de opdrachtgever te worden voldaan.
b) Wanneer betaling van een door opdrachtnemer aan opdrachtgever toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in de voorwaarden voorgeschreven betalingstermijn, wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van 2% van het factuurbedrag of het onbetaalde gedeelte daarvan, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
c) Indien de opdrachtgever (een deel van) zijn verplichtingen niet nakomt dan komen alle (buiten)gerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 6: Kortingen
a) Het in de opdrachtaanbieding afgesproken kortingspercentage wordt aangepast en, eventueel met terugwerkende kracht, verrekend bij annulering en bij extra gesloten overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Voor de berekening van het geldende kortingspercentage gaat de opdrachtnemer uit van de kortingstabel van het betreffende kalenderjaar op de internetpagina van de opdrachtnemer.

Artikel 7: Aansprakelijkheid 
a) De opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
c) Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer verder dan de dekking van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
d) In geval van gebruikmaking door opdrachtnemer van een cursus/trainingsruimte van de opdrachtgever is alle aansprakelijkheid die verband heeft met de cursus/trainingsruimte zoals voor (brand)veiligheid, voor de opdrachtgever.

Artikel 8: Auteursrecht
a) Het auteursrecht op door opdrachtnemer uitgegeven brochures, cursusbeschrijvingen, cursusmateriaal, trainingsmateriaal, rapportagemateriaal, evaluatiemateriaal en andere documenten berust bij de opdrachtnemer, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het de opdrachtgever, deelnemer en/of derden niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid
a) De opdrachtnemer verplicht zich om alle informatie over en van cursisten vertrouwelijk te behandelen.
b) De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtnemer jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 10: Personeel
a) Opdrachtgever mag tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) of binnen twee jaar na beëindiging van de opdracht(uitvoering) zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen personen die werkzaamheden namens opdrachtnemer voor de betreffende opdracht(uitvoering) hebben uitgevoerd in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtnemer gerechtigd tot het verhalen van alle directe en indirecte geleden schade op de opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht 
a) Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Geef een reactie