Klachtenprocedure

Onderwijsbureau Groei stelt er prijs op wanneer opdrachtgevers, docenten of cursisten hun mening kenbaar maken over verbeterpunten en onvolkomenheden in de organisatie. Daarvan kan de organisatie leren en zij kan bezien of werkwijze, structuur of beleid aangepast moeten worden om dergelijke onwenselijkheden te voorkomen.
Wanneer we het in deze regeling over klachten hebben, gaat het niet over dat soort verbeterpunten en onvolkomenheden, maar het gaat het om gedragingen en beslissingen (of de afwezigheid daarvan) die het belang van de ander schaden.

Wie kunnen klagen?
Opdrachtgevers, (ex-)cursisten, begeleiders van (ex-)cursisten (verder: “klager”) kunnen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van medewerkers van Onderwijsbureau Groei dan wel over het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door medewerkers van Onderwijsbureau Groei.
Gedacht kan worden aan klachten over:
• geleverde diensten van Onderwijsbureau Groei
• de werkwijze van de docent in b.v. de omgang met cursist(en)
• het niet nakomen van afspraken

Bij wie kunnen klagers terecht
Klager richt zich in eerste instantie tot degene door wie de klager zich benadeeld voelt. De betrokken medewerker van Onderwijsbureau Groei probeert de klacht in overleg met de klager op een voor beide bevredigende wijze op te lossen. De medewerker rapporteert de klacht bij de directie.
Lukt het niet in een gesprek tot een bevredigende oplossing te komen, dan kan de klager terecht bij de directie van Onderwijsbureau Groei. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht bevat ten minste:
• de naam en het adres van de klager
• de cursus die klager volgt
• een omschrijving van de klacht
• dagtekening
U kunt uw klacht sturen naar mw. W.F. Bergwerf of naar dhr. J. Valk, Postbus 2052, 5300 CB Zaltbommel. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd aan de klager. Binnen twee weken volgt een schriftelijke reactie.

Geheimhouding
Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van een klachtenprocedure en daarmee beschikking krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

Registratie
Per kalenderjaar worden klachten geregistreerd en bewaard door de directie in een klachtendossier. De klachten worden jaarlijks in het directieoverleg geëvalueerd.
Na twee jaar wordt een klachtendossier vernietigd.

Geef een reactie