Training Effectief vergaderen

De training Effectief vergaderen is speciaal ontwikkeld voor de cliëntenraden vanuit de Participatiewet ( WSW, WMO en WWB) die in het hele land geinstalleerd zijn. Onderwerpen zoals vergaderstructuur, vergaderrollen, agendering, communicatie, notuleren, het lezen van gemeentelijke stukken en het schrijven van een eenvoudige adviesnotitie worden getraind. Belangrijk tijdens deze training is dat er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de raadsleden. De gebruikte werkvormen zijn toegankelijk en leerzaam.
In plaats van alleen de vergadertraining kan er ook gekozen worden voor een combinatie van trainen en coachen. Een scholingsdag bestaat dan uit een ochtend training in effectief vergaderen en een middag coaching van uw raadsleden tijdens uw vergadering van de cliëntenraad. Hierdoor kan de trainer de bestuursleden en raadsleden coachen in het toepassen van wat die dag geleerd is. Er is een voorbespreking en een nabespreking van de vergadering. In de periode na elke scholingsdag is er dan een telefonisch spreekuur en de mogelijkheid om notulen ter controle van vorm en structuur (niet van inhoud) toe te zenden waarna de trainer de notulen met eventuele aanvullingen en de nodige correcties (vorm en structuur) zal retourneren. Alleen de coaching van de vergadering van de clientenraad is ook mogelijk.
Hieronder staat de beschrijving van de training Effectief vegaderen. De door u te kiezen modules worden tot maatwerk gemaakt voor uw organisatie/clientenraad:

Doelgroep training Effectief vergaderen

Bestuursleden en raadsleden van een Participatie (wsw / wmo / wwb) cliëntenraad.

Doelen training Effectief vergaderen

Enkele leerdoelen van de training zijn:
● De cursist kan een korte adviesnotitie schrijven.
● De cursist kan ambtelijke stukken lezen en beoordelen.
● De cursist heeft handvatten voor heldere communicatie in een overlegsituatie.
● De cursist kan kort en helder notuleren.
● De cursist kan een helder jaarplan met concrete doelen opstellen.
● De cursist weet hoe een vergadering geleid kan worden.
● De cursist weet hoe de agendering van vergaderpunten kan worden georganiseerd.

Opzet training Effectief vergaderen

De training bestaat uit de door u gekozen modules die worden

Globale inhoud training Effectief vergaderen

Module Vergaderstructuur en rollen
Module Vergaderagenda en Voorzitten
Module Notuleren
Module Communicatie binnen de raad
Module Communicatie met de achterban
Module Netwerken
Module Ambtelijke stukken lezen en beoordelen
Module Adviesnotitie schrijven
Module E-mail en Internet
Module Jaarplan en begroting
Module Evalueren
Module Teambuilding en Persoonlijke kwaliteiten

Certificaat

De cursist ontvangt aan het einde van de training Effectief vergaderen een certificaat.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!