Over ons

Onderwijsbureau Groei is een kleine onderwijsorganisatie met enthousiaste docenten en medewerkers. Aangezien Groei is opgebouwd vanuit het initiatief van docenten en niet vanuit een bestuur of beleidsmakers, heeft Groei een beperkt personeelsbestand in vergelijking met andere en grotere organisaties. Door deze ontstaanswijze en organisatorische opzet is Onderwijsbureau Groei een docentgestuurde, flexibele organisatie met veel voordelen. Onderwijsbureau Groei biedt met de trainingen, cursussen en tests  in de thema’s re-integratie en zelfredzaamheid een vervolg of aanvulling op de lessen die mensen vroeger op school hebben gehad in het onderwijssysteem.

Doelgroep
De cursisten, op wie Onderwijsbureau Groei zich richt, zijn bijzonder. Het zijn volwassen werkzoekenden met een lage opleiding en mensen met een verstandelijke of psychische handicap. Zij hebben soms al jaren niet meer deel hebben genomen aan enigerlei vorm van onderwijs. Vaak hebben deze mensen een achterstand op gebieden zoals Nederlandse taal, rekenen en de omgang met computers. Hierdoor lopen zij vast in hun werk of met hun loopbaanmogelijkheden (bijvoorbeeld beroepsgerichte opleidingen). Onderwijsbureau Groei biedt de cursisten die hun huidige positie in het arbeidsproces en in de maatschappij willen behouden en/of verbeteren, cursussen en maatwerk re-integratietrajecten.
Ook in de thuissituatie kan de achterstand zorgen voor het niet naar wens functioneren van bijvoorbeeld de huisadministratie, het huishouden, de deelname aan een vereniging, het lidmaatschap van de bibliotheek of de deelname aan de maatschappij in het algemeen. Daarnaast is er bij de doelgroep in het algemeen sprake van leerproblematiek.

Visie
Onderwijsbureau Groei vindt dat deze volwassen mensen in het bijzonder recht hebben op onderwijs. Het is voor hen belangrijk om het kennis- en vaardigheidsniveau in stand te houden en/of te verhogen. Op deze wijze wordt de zelfredzaamheid van het individu in deze maatschappij vergroot.
Onderwijsbureau Groei is specialist in scholingsvraagstukken van deze doelgroep. Hiervoor ontwikkelt Groei specifieke lesmaterialen en lesmethodieken.

Onderwijsconcept
Het onderwijsconcept van Onderwijsbureau Groei bestaat uit de volgende kernafspraken die binnen de organisatie gelden m.b.t. de cursisten, het onderwijs en de afnemers van de cursussen:
● De cursist en de scholingsvraag staan centraal
● De cursist wordt opgeleid voor kwalificaties en competenties; de cursist beschikt over adequate kennis en vaardigheden en kan die toepassen in verschillende situaties.
● Leersituaties staan in de context van het beroep of de maatschappij. Ze zijn reëel of realistisch gesimuleerd.
● Er is sprake van gevarieerd onderwijs; individueel, groepsgewijs, zelfstandig, computergestuurd, schriftelijk enz..
● De docent beschikt over een breed didactisch repertoire.
● Klanten (bedrijven en instellingen) beoordelen het leerproces. Met deze informatie is Groei in staat de kwaliteit van het proces te verhogen.
● Bedrijven en instellingen zijn de natuurlijke partners van Groei. Het onderwijs heeft een hoge kwaliteit en effectiviteit door samenwerking met bedrijven en instellingen.
● Arbeidsvraagstukken van bedrijven, instellingen en gemeenten zijn vraagstukken waarop Onderwijsbureau Groei een antwoord wil geven door het leveren van scholing op maat.

Wilt u meer algemene informatie over het onderwijssysteem in Nederland dan kunt u dit nalezen in het artikel School in Nederland